Kazehito Seki

News
22.10.28 Double-edged Tour, Berlin Series @ LA MUTANT, Valencia Self Toxicaation
22.11.03 Double-edged Tour @ Espai Deformes, Vinaròs Collab. w/ Lorena Izquierdo
22.11.04 Double-edged Tour @ L'Occulta, Barcelona Collab. w/ Lorena Izquierdo
22.11.05 Double-edged Tour @ Eureka, Santander Collab. w/ Lorena Izquierdo
22.11.07 Double-edged Tour @ BilbaoArte, Bilbao Collab. w/ Lorena Izquierdo
22.11.08 Double-edged Tour @ CRUCE, Madrid Collab. w/ Lorena Izquierdo